تأثیر واقعی کار بدون مزد بر زنان

تأثیر واقعی کار بدون مزد بر زنان

تأثیر واقعی کار بدون مزد بر زنان

در طول چند دهه گذشته، نقش های جنسیتی تکامل یافته و تغییر کرده است تا هنجارهای اجتماعی در حال تغییر را منعکس کند. با این حال، علی‌رغم این تغییرات، تفاوت‌های موظف بودن به انجام کارهای بدون دستمزد خانوار هنوز بین مردان و زنان در سراسر جهان وجود دارد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;