آزواسپرمی چیست؟

آزواسپرمی چیست؟

آزواسپرمی چیست؟

آزواسپرمی (Azoospermia) یک اصطلاح پزشکی است که در صورت عدم وجود اسپرم در انزال استفاده می شود. می تواند "انسدادی" باشد، جایی که انسدادی وجود دارد که مانع از ورود اسپرم به داخل انزال می شود، یا زمانی که به دلیل کاهش تولید اسپرم توسط بیضه باشد، می تواند "غیر انسدادی" باشد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;