منو

یافتن مارکرهای دخیل در فرآیند EMT (Epithelial to Mesenchymal transition) موثر در متاستاز سرطان سینه و تاثیر داروی سلکوکسیب و اتانرسپت در این فرایند در مدل برون تنی

بودجه طرح  :  ۶۷۵ میلیون ریال

خلاصه طرح:
متاستاز (Metastasis) علت اصلی و مستقیم مرگ و میر در اکثر بیماران مبتلا به سرطان است. بنابراین، تلاش برای درک فرایند متاستاز از اهمیت بالینی بسیاری برخوردار است. اخیرا مشخص شده است سلول های سرطانی قادرند با ترشح یک سری سایتوکین ها و فاکتورهای رشد و ایجاد شرایط التهاب در اطراف تومور، پروسه ای موقتی به نام Epithelial to mesenchymal transition (EMT) را در برخی سلول های سرطانی القا کنند و با تبدیل کردن آنها به سلول های شبه بنیادی، منجر به افزایش تحرک، حفظ بقا و در نهایت تهاجم به بافت های دیگر شوند. علاوه بر ایجاد متاستاز، این سلول های شبه بنیادی نسبت به داروهای شیمی درمانی مقاوم بوده که این امر منجر به عود سرطان می گردد. بنابراین هدف قرار دادن این فرایند قادر است این دو ویژگی مرگبار و چالش برانگیز سرطان را مهار نماید. پرواضح است که یافتن دارو هایی که قادر باشند روند تغییر ویژگی های اپیتلیال به سمت مزانشیمال را متوقف کنند، می توانند افق های درمانی تازه ای در مهار متاستاز سرطان ایجاد نمایند. مطالعات در سال های اخیر نشان داده اند که تعدادی از  دارو هایی که در حال حاضر برای کاربردهای دیگر مورد تایید سازمان غذا و دارو (FDA) می باشند می توانند اثرات ضد سرطان قابل توجهی داشته باشند که در صورت کشف این خواص می توان از آن ها در درمان سرطان کمک گرفت.

بنابراین در این مطالعه قصد داریم ابتدا با کشت توام سلول های مولد سرطان سینه و سلول های بنیادی مغز استخوان ( به عنوان سلول های فراخوانی شده از بافت میزبان به سمت سلول های سرطانی) ، کسب ویژگی های بنیادینگی و تهاجمی سلول های سرطانی قبل و بعد از کشت با سلول های مزانشیمی بنیادی خون را بررسی نماییم. برای این منظور، ابتدا با کمک وسترن بلاتینگ تغییرات  بیان فاکتور های دخیل در EMT همچونE-cadherin, N-cadherin , Vimentinبررسی می شود.به منظور بررسی افزایش ویژگی های تهاجمی سلول های کشت داده شده  از متد هایmigration assay  وsoft agarاستفاده می شود. پس از اطمینان از القای EMT در سلول های کشت داده شده،  با دیدگاهی کلی نگر، محتوای پروتئوم سلول های سرطانی با کمک تکنیک الکتروفورز دو بعدی بررسی و با سلول های سرطانی که به تنهایی کشت داده شده اند،مقایسه می شوند. این مقایسه همه جانبه پروتئوم ، می تواند بیومارکرهای پروتئینی را شناسایی نماید که نقش آن ها تا به امروز در این روند ناشناخته بوده است. در نهایت به بررسی تاثیر دو داروی ضد التهاب سلکوکسیب و اتانرسپت که از داروهای FDA-approved هستند بر مهارEMT  پرداخته می شود.

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com