منو

سمپوزیوم مدیریت پژوهش و همکاریهای بین المللی تحقیقات سرطان

مورخ ۲۴ آبان ۹۵

سخنرانی­ها به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.

برگزار کننده: شبکه ملی تحقیقات سرطان

با همکاری: انستیتو ملی سرطان آمریکا (NCI)

دبیر علمی سمپوزیوم: آقای دکتر کاظم زنده دل

برنامه روز برگزاری

ورود به فرم ثبت نام