منو

نام پژوهشگر تخصص نام مرکز دانشگاه
ابراهیمی  ماندانا جراح سرطان سرطان پستان جهاددانشگاهی
آذرپیرا  نگار پاتولوژی پیوند شیراز
ارگانی  حسن اورولوژی اورولوژی شهید بهشتی
 اسدی لاری  محسن اپیدمیولوژی آسیب شناسی  سرطان ایران
اسلامی  فرهاد اپیدمیولوژی گوارش و کبد تهران
اطیابی  فاطمه فارماکوسیوتیکس دانشکده داروسازی تهران
اعتمادی   آرش اپیدمیولوژی گوارش و کبد تهران
اکبری  محمداسماعیل جراحی سرطان سرطان شهید بهشتی
امانپور  سعید جراحی دامپزشکی مدل های سرطان تهران
آموزگار هاشمی   فرناز رادیوتراپی انکولوژی رادیوتراپی تهران
امیدواری  شاپور رادیوتراپی انکولوژی شیراز شیراز
امیرغفران   زهرا ایمونولوژی شیراز شیراز
آیت اللهی  حسین پاتولوژی مولکولی و ژنتیک پاتولوژی مولکولی سرطان مشهد
ایرانشاهی  مهرداد فارماکوگنوژی مشهد مشهد
بابایی  اسماعیل ژنتیک مولکولی تبریز تبریز
بصیری   عباس ارولوژیست اورولوژی شهید بهشتی
بهار  بابک متدلوژی تحقیقات بالینی هماتولوژی-انکولوژی تهران تهران
بهتاش  نادره ژنیکو انکولوژی تهران تهران
بیکی  داوود فیزیک پزشکی پزشکی هسته ای تهران
پدرام  مهرداد ژنتیک ژن درمانی سرطان زنجان
پورشمس   اکرم گوارش گوارش و کبد تهران
توانگر  سیدمحمد پاتولوژی تهران تهران
جدی تهرانی  محمود ایمنولوژی بالینی مونوکلونال آنتی بادی ابن سینا
جلیلیان  امیررضا داروسازی هسته ای علوم و فنون هسته ای انرژی اتمی
جوکار  فرحناز پرستاری گوارش و کبد گیلان
جهانی  محمدرضا هماتولوژی – انکولوژی هماتولوژی انکولوژی تهران
 حداد  پیمان رادیوتراپی انکولوژی رادیوتراپی درمانی سرطان تهران
حریرچی  ایرج جراحی سرطان۱۵ انستیتو کانسر تهران
حق دوست   علی اکبر اپیدمیولوژی علوم پزشکی کرمان کرمان
حقیقت  شهپر اپیدمیولوژی سرطان پستان جهاددانشگاهی
حمیدیه   امیرعلی هماتولوژی – انکولوژی هماتولوژی – انکولوژی تهران
خادمی  بیژن گوش و حلق و بینی شیراز شیراز
خرمی زاده  محمدرضا بیوتکنولوژی غدد تهران
خیام زاده   مریم پزشکی اجتماعی سرطان بهشتی شهید بهشتی

نام پژوهشگر تخصص نام مرکز دانشگاه
دانشور  حسین میکروبیولوژی و پیشگیری سرطان تهران
دلاوری  علیرضا گوارش و کبد گوارش و کبد تهران
دیناروند  رسول فارماسیوتیکس تحقیقات داروئی تهران
دیوسالار  عادله بیوشیمی خوارزمی خوارزمی
رخشانی  ناصر پاتولوژی تهران تهران
رسائی  محمدجواد بیوشیمی تربیت مدرس تربیت مدرس
رضائی  نیما ایمونولوژی ایمونولوژی الرژی تهران
رضاییان زاده  عباس
رمضانزاده  فاطمه زنان بهداشت باروری تهران
روشندل  غلامرضا اپیدمیولوژی گوارش گلستان گلستان
زالی  محمدرضا گوارش گوارش شهید بهشتی
زنده دل  کاظم اپیدمیولوژی سرطان مدلهای سرطان تهران
زهیر  محمدحسن ایمونولوژی تربیت مدرس تربیت مدرس
زینلی  سیروس ژنتیک مولکولی پاستور پاستور
ساغری  محسن فیزیک پزشکی هسته ای پزشکی هسته ای علوم پزشکی تهران
سالک  رهام رادیوتراپی انکولوژی سرطان مشهد
ستوده  مسعود پاتولوژی گوارش و کبد تهران
ستوده منش  رسول گوارش و کبد تهران
سرداری  سروش علوم دارویی پاستور پاستور
سرکار  سعید فیزیک پزشکی علوم و تکنولوژی در پزشکی تهران
سمنانی  شهریار گوارش گوارش و کبد گلستان
شکرگزار  محمدعلی ایمونولوژی پاستور پاستور
شکری  فاضل ایمونولوژی تهران تهران
شیرکوهی  رضا ژنتیک سرطان سرطان تهران
صدیقی  صنمبر هماتولوژی- انکولوژیِ سرطان تهران
صناعت  زهره هماتولوژی- انکولوژیِ هماتولوژی- انکولوژیِ تبریز
صومی  محمدحسین گوارش و کبد  گوارش و کبد تبریز
ضرغامی  نصرت اله بیوتکنولوژی دانشکده علوم نوین تبریز
طالعی  عبدالرسول جراحی سرطان۱۵ شیراز شیراز
عباس زادگان  محمدرضا ژنتیک انسانی ایمونولوژی مشهد
عبدالهی  مرتضی پزشکی اجتماعی انستیتو تحقیقات تغذیه شهید بهشتی
عرفانی  نصراله ایمونولوژی مطالعات سرطان شیراز
عزیزی  ابراهیم داروشناسی مولکولی نانوفناوری تهران
عقیلی  مهدی رادیو تراپی-انکولوژی زیست پرتوشناسی تهران
علویان  سیدموید گوارش و کبد بقیه ا… بقیه ا…
علیزاده  علی محمد فیزیولوژی سرطان تهران
علی مقدم  کامران هماتولوژی- انکولوژیِ هماتو- انکو تهران
عیوضی ضیانی  جمال هماتولوژی- انکولوژیِ هماتولوژی- انکولوژیِ تبریز
غضنفری  طوبی ایمونولوژی تنظیم پاسخهای ایمنی شاهد
غفاری  سیدحمیدالله هماتولوژی هماتولوژی-انکولوژی تهران
فرد اصفهانی  ارمغان پزشکی هسته ای پزشکی هسته ای تهران
فرهنگ  سارا روانشناسی تبریز تبریز
فلاحی  بابک پزشکی هسته ای پزشکی هسته ای تهران
قائم مقامی  فاطمه زنان ولیعصر تهران
قادری  عباس ایمونولوژی مطالعات سرطان  شناسی شیراز
قانعی  مصطفی ریه انستیتو پاستور
قناعی  منصور گوارش    گوارش و کبد گیلان
قوام نصیری  محمدرضا رادیوتراپی انکولوژی انجمن رادیوتراپی مشهد

نام پژوهشگر تخصص نام مرکز دانشگاه
کاظمیان  علی رادیوتراپی رادیوتراپی تهران
کاویانی  احمد جراحی تهران تهران
کریمی  مهران هماتولوژی-انکولوژی شیراز شیراز
کمانگر  فرین اپیدمیولوژی گوارش کبد تهران تهران
کوخائی  پرویز ایمونولوژی سمنان سمنان
گرامی زاده  بیتا پاتولوژی شیراز شیراز
متولی زاده اردکانی  علی ژنتیک جهاددانشگاهی
مجد  زهرا ایمونوپاتولوژی سرطان آسیب شناسی سرطان ایران
مجیدزاده  کیوان ژنتیک مولکولی سرطان پستان جهاددانشگاهی
محققی  محمدعلی جراحی سرطان سرطان تهران
محمدی  مرجان میکروبیولوژی پاستور پاستور
مدرسی  محمدحسین ژنتیک سرطان پاستور
مرات  شاهین گوارش و کبد گوارش و کبد تهران
مزدارانی  حسین رادیوبیولوژی تربیت مدرس تربیت مدرس
مسجدی  محمدرضا ریه شهید بهشتی شهید بهشتی
معمار  بهرام پاتولوژی مشهد مشهد
ملک زاده  رضا گوارش سرطانهای گوارش و کبد تهران
ملک زاده  کیانوش ایمونولوژی پزشکی مولکولی خلیج فارس هرمزگان
منتظری  علی بهداشت جامعه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد جهاددانشگاهی
موسوی  اعظم السادات ژنیکو انکولوژی بهداشت باروری تهران
موسوی  سیدمحسن پزشکی اجتماعی سرطان تهران
موسوی جراحی  علیرضا اپیدمیولوژی شهید بهشتی
مهدی پور  پروین ژنتیک تهران تهران
مهربانی  داود ژنتیک ترانس ژنتیک شیراز
میرزائی  حمیدرضا رادیوتراپی انکولوژی سرطان بهشتی شهید بهشتی
میری  رامین فارماکولوژی شیمی داروئی شیراز
نحوی جو  آذین مدیریت خدمات پزشکی سرطان تهران
نجم آبادی  حسین ژنتیک ژنتیک توانبخشی شهید بهشتی
واسعی  محمد پاتولوژی تهران تهران
یونسیان  مسعود اپیدمیولوژی محیط زیست تهران

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com