منو

یافتن مارکرهای دخیل در فرآیند EMT (Epithelial to Mesenchymal transition) موثر در متاستاز سرطان سینه و تاثیر داروی سلکوکسیب و اتانرسپت در این فرایند در مدل برون تنی

بودجه طرح  :  ۲۰۰۰ میلیون ریال

خلاصه طرح:
بر اساس تحقیقات انجام شده، سرطان با بیش از ۱۱ میلیون مرگ در هر سال، دومین عامل مرگ و میر در جهان میباشد، و تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۲۰ ، آمار مرگ ناشی از سرطان، ۱۶ میلیون نفر در هر سال باشد. از سال ۱۹۹۹ تا کنون یک افزایش ۲۲% در شیوع سرطان و میزان مرگ و میر ناشی از سرطان مشاهده شده است، با توجه به این نکته که ۴ سرطان ریه، پستان، کلون و معده بالاترین فرکانس شیوع و ۴ سرطان ریه، معده، کبد و کلون بیشترین فرکانس مرگ و میر را در جهان، دارا میباشند.
با گذشت زمان و به دنبال آن، تکامل و پیشرفت علوم گوناگون و حصول روشهای نوین در زمینه درمان سرطان همگام با سایر زمینه های علوم دارویی و درمانی، شیمی درمانی همچون گذشته پایگاه اساسی و استراتژیک خود را در درمان سرطان حفظ نموده است. در حال حاضر هم ادامه تحقیقات گسترده ای برای کشف و ارائه ترکیبات ضد سرطان جدید و یا بهینه سازی ترکیبات مورد استفاده در شیمی درمانی بر پایه روشهای نوین بیوانفورماتیک و کموانفورماتیک،در حال انجام میباشد.
دسته ای از روش های طراحی دارویی ساختاری در این سال ها بر پایه اصول کمو-بیوانفورماتیک رشد یافته که به نوعی به ساختن لیگاند مربوط می شوند. به این روشها، ساخت de novo لیگاند گفته می شود. در این حالت مولکول های لیگاند در داخل محدوده ی فضایی و شیمیایی پاکت اتصال، با ساخت قدم به قدم از قطعات اولیه، تولید می شوند. این قطعات می توانند اتم ها با بلوک های شیمیایی شناخته شده موجود در داروها، باشند. مزیت مهم این گونه روش ها آنست که ساختارهای جدیدی که در داخل هیچ پایگاه داده ای از مولکول های موجود شیمیایی نیست، می توانند ساخته شوند و به عنوان الگوهای دارویی پیشنهاد گردند.
پژوهش حاضر به منظور ساخت پایگاه داده از تارگت های سلولی مولکولی دخیل در ایجاد و گسترش تومورهای سرطانی بر پایه روش های کموانفورماتیک، طراحی de novo ترکیبات نوین با خواص ضدسرطانی در in silico بر اساس پایگاه داده ساخته شده، سنتز ترکیبات منتخب طراحی شده و در نهایت ارزیابی خواص ترکیبات جدید سنتز شده در in vitro و in vivo طراحی شده است.
در نهایت می توان انتظار داشت که طراحی هدفمند in silico ترکیبات ضدسرطان جدید بر پایه از تارگت های سلولی مولکولی دخیل در ایجاد و گسترش تومورهای سرطانی و سنتز و ارزیابی برون تنی ۸۰ ترکیب منتخب از میان ترکیبات طراحی شده و در نهایت ارزیابی درون تنی ترکیباتی که بیشترین فعالیت  را در آزمایشات برون تنی نشان داده اند، بتواند گامی موثر در ارائه ترکیبات شبه دارو نوین با حداکثر خواص ضدسرطانی و حداقل عوارض جانبی برداشته و امیدی هایی نوین را در دارودرمانی موثر تومورهای سرطانی شکوفا نماید.

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com