منو

دبیرخانه:

دبیرخانه شبکه محل تلاقی کلیه فعالیتهای شبکه و نقطه مرتبط کننده مراکز همکار شبکه با یکدیگر می باشد.

با توجه به موارد مندرج در اساس نامه شبکه، وظایف اصلی دبیرخانه عبارتست از :

۱- تهیه برنامه راهبردی شبکه
۲- نظارت بر اجرای برنامه راهبردی
۳- تهیه گزارش فعالیتهای عملی و اجرایی شبکه و انتشار آن
۴- برنامه ریزی اخذ پروپوزالهای پژوهشی و اعطای گرانت
۵- اجرای مصوبات شوراهای پژوهشی و راهبردی
۶- تهیه پیش نویس آیین نامه های اجرائی جهت تصویب در شورای راهبردی
۷- تهیه بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز از مراکز همکار و انتشار آن
۸- انجام امور اجرائی به جهت همگرایی هرچه بیشتر مراکز همکار شبکه

در حال حاضر مقر اصلی دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران واقع می باشد.

مدیر دبیرخانه

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com