منو

نام مرکز : مرکز تحقیات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام توموربورد : تومورهای سر و گردن
روزهای برگزاری در هفته : یک شنبه ها
ساعت برگزاری : ۱۰ – ۷:۳۰ صبح
ظرفیت شرکت کنندگان:
آیا امکان ارتباط الکترونیک ( تله کنفرانس) در جلسات توموربورد فراهم است ؟ بلی
آیا گزارش بیماران توموربورد(Case Report  ) جمع آوری و مدون میشود ؟ بلی
آیا جلسات توموربورد ثبت و ضبط میشود؟ خیر
آیا تاکنون کتاب موارد مطرح شده در توموربورد منتشر شده است؟ خیر
ایا شرکت در توموربورد بعنوان امتیاز آموزش مداوم محسوب میشود؟ بلی( هر جلسه ۱٫۲۵ برای متخصصین

۰٫۷۵ برای پزشکان عمومی)

نشانی وبسایت : http://crc.tums.ac.ir/Default.aspx?tabid=558

نام مرکز : مرکز تحقیات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام توموربورد : توموربورد پستان
روزهای برگزاری در هفته :  شنبه ها
ساعت برگزاری : ۹ – ۸ صبح
ظرفیت شرکت کنندگان:
آیا امکان ارتباط الکترونیک ( تله کنفرانس) در جلسات توموربورد فراهم است ؟ بلی
آیا گزارش بیماران توموربورد(Case Report  ) جمع آوری و مدون میشود ؟ بلی
آیا جلسات توموربورد ثبت و ضبط میشود؟ خیر
آیا تاکنون کتاب موارد مطرح شده در توموربورد منتشر شده است؟ خیر
ایا شرکت در توموربورد بعنوان امتیاز آموزش مداوم محسوب میشود؟ بلی (۱ امتیاز)
نشانی وبسایت : http://crc.tums.ac.ir/Default.aspx?tabid=561

نام مرکز : مرکز تحقیات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام توموربورد : توموربورد دستگاه گوارش
روزهای برگزاری در هفته : دو شنبه ها
ساعت برگزاری : ۱۳ – ۱۲ ظهر
ظرفیت شرکت کنندگان:
آیا امکان ارتباط الکترونیک ( تله کنفرانس) در جلسات توموربورد فراهم است ؟ خیر
آیا گزارش بیماران توموربورد(Case Report  ) جمع آوری و مدون میشود ؟ خیر
آیا جلسات توموربورد ثبت و ضبط میشود؟ خیر
آیا تاکنون کتاب موارد مطرح شده در توموربورد منتشر شده است؟ خیر
ایا شرکت در توموربورد بعنوان امتیاز آموزش مداوم محسوب میشود؟ خیر
نشانی وبسایت : http://crc.tums.ac.ir/Default.aspx?tabid=565

نام مرکز : مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام توموربورد : توموربورد عمومی انستیتو کانسر( از سال ۱۳۵۰) قدیمیترین توموربورد ایران
روزهای برگزاری در هفته : پنج شنبه ها
ساعت برگزاری : ۱۲ – ۱۰ صبح
ظرفیت شرکت کنندگان:
آیا امکان ارتباط الکترونیک ( تله کنفرانس) در جلسات توموربورد فراهم است ؟ بلی
آیا گزارش بیماران توموربورد(Case Report  ) جمع آوری و مدون میشود ؟ بلی
آیا جلسات توموربورد ثبت و ضبط میشود؟ خیر( در حال راه اندازی سیستم ضبط آنلاین)
آیا تاکنون کتاب موارد مطرح شده در توموربورد منتشر شده است؟ بلی
ایا شرکت در توموربورد بعنوان امتیاز آموزش مداوم محسوب میشود؟ خیر
نشانی وبسایت : http://crc.tums.ac.ir/Default.aspx?tabid=567

نام مرکز : مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان با همکاری مرکز تحقیقات سرطان و انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام توموربورد : توموربورد دستگاه گوارش
روزهای برگزاری در هفته : دوشنبه ها
ساعت برگزاری : ۹:۳۰ -۸:۰۰ صبح
ظرفیت شرکت کنندگان: ۵۰ نفر
آیا امکان ارتباط الکترونیک ( تله کنفرانس) در جلسات توموربورد فراهم است ؟ بلی
آیا گزارش بیماران توموربورد(Case Report  ) جمع آوری و مدون میشود ؟ بلی
آیا جلسات توموربورد ثبت و ضبط میشود خیر
آیا تاکنون کتاب موارد مطرح شده در توموربورد منتشر شده است؟ خیر
ایا شرکت در توموربورد بعنوان امتیاز آموزش مداوم محسوب میشود؟ خیر
نشانی وبسایت : http://rorc.tums.ac.ir/Default.aspx?tabid=881

نام مرکز : مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام توموربورد : توموربورد سارکوما
روزهای برگزاری در هفته : سه شنبه ها
ساعت برگزاری : ۱۳:۳۰ – ۱۲:۳۰ ظهر
ظرفیت شرکت کنندگان:
آیا امکان ارتباط الکترونیک ( تله کنفرانس) در جلسات توموربورد فراهم است ؟ خیر
آیا گزارش بیماران توموربورد(Case Report  ) جمع آوری و مدون میشود ؟ خیر
آیا جلسات توموربورد ثبت و ضبط میشود؟ خیر
آیا تاکنون کتاب موارد مطرح شده در توموربورد منتشر شده است؟ خیر
ایا شرکت در توموربورد بعنوان امتیاز آموزش مداوم محسوب میشود؟ خیر
نشانی وبسایت : http://crc.tums.ac.ir/Default.aspx?tabid=566

نام مرکز : مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی
دانشگاه مادر : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نام توموربورد : متغیر بر حسب مورد
روزهای برگزاری در هفته : روزهای چهارشنبه
ساعت برگزاری : ۱۲:۳۰ – ۱۱ ظهر
ظرفیت شرکت کنندگان : ۴۰ نفر
آیا امکان ارتباط الکترونیک ( تله کنفرانس) در جلسات توموربورد فراهم است ؟ خیر
آیا گزارش بیماران توموربورد(Case Report  ) جمع آوری و مدون میشود ؟ بلی
آیا جلسات توموربورد ثبت و ضبط میشود؟ خیر
آیا تاکنون کتاب موارد مطرح شده در توموربورد منتشر شده است؟ خیر
ایا شرکت در توموربورد بعنوان امتیاز آموزش مداوم محسوب میشود؟ خیر
نشانی وب سایت : ندارد

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com