منو

اساس نامه شبکه تحقیقات سرطان

مقدمه :
امروزه سرطان یکی از مشکلات جدی جوامع صنعتی و مسن می باشد و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ورود هر چه بیشتر مواد سرطان زا و همچنین تغییر روش های زندگی به سوی شهر نشینی و ماشینی شدن ، سرطان روز به روز از پیچیدگی بیشتری برخوردار می گردد . در اغلب کشور های غربی سرطان بعد از بیماری قلبی و عروقی دومین علت مرگ و میر و در کشور ما ضمن این که بالغ بر ۱۲% از مرگ و میرها در اثر سرطان می باشد به عنوان سومین علت مرگ و میر به شمار می آید، توضیع سرطان به خصوصیات نژادی مردم کشور پیوند داشته و نیازی به برنامه ریزی مخصوصا در ضمینه تحقیقات در مورد سرطان به خوبی ملموس می باشد، شبکه تحقیقات با هدف ارتقاء تحقیقات بومی سرطان و هماهنگی بین بخش های مختلف تحقیقاتی، اجرایی و خدماتی کشور تشکیل میگردد .

ماده ۱-تعریف و دامنه :

دامنه پوشش این شبکه تمامی تحقیقات علوم پایه ،کلینیکی ، اپیدمیولوژیک،و سیستم خدمات بهداشتی درمانی در نظام سلامت و محیط زیست را شامل می شود .
کلیه مراکز تحقیقاتی و موسسات آموزشی ،پژوهشی و خدماتی ، با تایید کمیته راهبردی برابر اساس نامه می توانند به صورت عضو پیوسته یا وابسته به شبکه متصل شوند .

ماده ۲-رسالت (مأموریت ):

شبکه ملی تخقیقات سرطان متشکل از مراکز علمی کشور که در زمینه سرطان فعالیت می نمایند ،می باشد .
جهت همکاری هماهنگ و هدفمند کردن مراکز تخصصی علوم پایه و بالینی مرتبط با تحقیقات سرطان بر اساس اولویت های نظام سلامت ساختاری فراگیر ایجاد می کند .
از انجام پژوهش های هدفمند و بین مراکز علمی با تکیه بر علوم پایه و بالینی انواع سرطان ها در جهت ارتقا سلامت جامعه ، حمایت مالی و فکری می نماید .
در سطح منطقه ای و بین المللی جهت فعالیت های علمی مشترک میان اعضا با مراکز تخصصی مرتبط با سرطان، ارتباط موثر برقرار می کند .

ماده ۳-اهداف شبکه :

تبیین اولویت های تحقیقاتی سرطان در نظام سلامت کشور و هدایت فعالیت های اعضا به سمت پاسخ گویی به این نیازها ،انجام تحقیقات پایه ، بالینی و کاربردی وحمایت همه جانبه مالی و فکری به منظور پاسخ به نیازهای مردم ، جامعه پزشکی و مسئولین نظام سلامت در زمینه های مختلف مرتبط با انواع سرطان ها،سازمان دهی و ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور به منظور انجام تحقیقات مشترک در زمینه های مرتبط با سرطان، تشکیل شبکه اطلاع رسانی و اتاق فکر مابین متخصصین مختلف مرتبط با سرطان ، تولید و انتقال فناوری های مرتبط با سرطان به منظور بومی سازی در کشور ، ارتقا سطح دانش متخصصین جامعه پزشکی و انتقال تجربیات حاصل از تحقیقات و مراجع ذیربط جهت افزایش آگاهی های بیماران در زمینه های مختلف مرتبط با سرطان ، جذب اعتبارات دولتی و کمک های موسسات خصوصی و خیریه داخلی و خارجی برای حمایت مالی از تحقیقات مرتبط با سرطان افزایش میزان تولیدات علمی شامل مقالات و کتب و حضور در کنفرانس ها و کار گاه های تخصصی مرتبط با سرطان .

ماده۴- ارکان شبکه:
 • هیات موسس
 • شورای راهبردی
 • رئیس
 • دبیر
 • شورای پژوهشی و آموزشی
ماده۵-وظایف هیئت موسس:
 • تدوین و تصویب اساس نامه اولیه
 • تعیین اعضای اولیه شبکه
 • برگذاری اولین نشست شورای راهبردی با حضور یک نماینده از اعضای اولیه شبکه و هیئت موسس برابر پیوست
ماده۶-شورای راهبردی :

متشکل از نمایندگان مراکز عضو که توسط بالاترین مقام مرکز به عنوان نماینده معرفی می شوند می باشد .
تعداد اعضای شورای راهبردی ۲۰نفر می باشد که توسط اعضای شبکه هر دو سال یک بار انتخاب می شوند .

ماده ۷-وظایف شورای راهبردی :
 • تصویب برنامه استراتژیک شبکه
 • تعیین اولویت ها
 • تامین منابع ملی جاری و سالانه شبکه
 • پیشنهاد رییس شبکه به معاون تحقیقات و فناوری و تعیین وظایف و اختیارات وی
 • تدوین آیین نامه های داخلی
 • اصلاح/تغییر اساس نامه
 • تعیین ضوابط و انتخاب اعضا
 • انتخاب اعضا شورای پژوهشی /کمیته های تخصصی
 • تعیین و تصویب خط مشی و سیاست های علمی , مالی و اداری شبکه
ماده۸-رییس شبکه :

بالاترین مقام اجرایی شبکه می باشد که به مدت دو سال به پیشنهاد شورای راهبردی و حکم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تعیین و انتخاب مجدد وی بلا مانع است .

ماده۹-دبیر شبکه:

دبیر شبکه توسط رییس شبکه انتخاب می شود و وظائف زیر برعهده دبیر می باشد:

 • تهیه برنامه راهبردی شبکه و آراء به شورای راهبردی جهت تصویب
 • نظارت در اجرای برنامه راهبردی
 • تهیه گزارش فعالیت های روتین شبکه و آراء به رییس و شورای راهبردی هر شش ماه
 • برنامه اخذ پروپوزال های تحقیقاتی ، داوری ، و تصویب در شورای پژوهشی و ابلاغ
 • اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای راهبردی

 

ماده۱۰-شورای پژوهشی,آموزشی :

شورای پژوهشی و آموزشی شبکه متشکل از ۹ نفر متخصصین و دانشمندان سرطان می باشد که توسط شورای راهبردی انتخاب و به پیشنهاد شورای راهبردی با حکم رییس به مدت دو سال تعیین می شوند .

 

ماده ۱۱-وظایف شورای پژوهشی و آموزشی :
 • تدوین برنامه های پژوهشی در قالب سیاست های شورای راهبردی
 • برسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی بر اساس اولویت ها
 • نظارت و ارزیابی طرح های مصوب و انتخاب ناظر
 • پیشنهاد اصلاح و یا تغیر اساس نامه به شورای راهبردی
 • تعیین شرح وظایف کمیته های تخصصی
 • تایید تمامی فعالیت های علمی و آموزشی شبکه
ماده۱۲-عضویت در شبکه :

هر مرکز یا موسسه دولتی که اجازه فعالیت تحقیقاتی و آموزشی از وزارتین بهداشت و علوم داشته باشد و اهداف سازمانی موافق با اهداف و سیاست های شبکه داشته باشد می تواند به عنوان عضویت پیوسته و یا عضویت وابسته در شبکه عضویت داشته باشد.

ماده ۱۲ بند ۱-عضو پیوسته:

به عضوی اطلاق میگیرد که:

حق انخاب شدن و رای دادن در شورای راهبردی شبکه را دارا میباشد.

شامل مراکز:

مراکز که به عنوان هئیت موسس شبکه را پایه گذاری کرده اند ، اعضای اولین شورای راهبردی ، مراکزی که درخواست عضویت پیوسته آن ها به تصویب شورای راهبردی وقت شبکه برسد.

ماده ۱۲ بند ۲-عضو وابسته:

عضو وابسته به عضوی اطلاق میگیرد که :

 • حق انخاب شدن و رای دادن در شورای راهبردی را ندارد ولیکن از امکانات بالقوه و بالفعل شبکه برابر آیین نامه های شبکه می تواند استفاده ببرد.
 • عضویت وابسه آن ها به تصویب شورای راهبردی وقت شبکه می رسد.
ماده۱۲ بند ۳-نحوه عضویت در شبکه :
 • درخواست رسمی عضویت توسط بالاترین مقام سازمان متقاضی
 • ارسال فرم عضویت در شبکه
 • تصویب شورای راهبردی وقت شبکه
 • مدت عضویت توسط شورای راهبردی تامین میشود

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com